คำชื่นชม 'ผลงานชุด คติพุทธ : คติธรรม : คติสุข' โดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา และ จตุรงค์ เก็งวินิจ (27 มีนาคม - 26 เมษายน 2551)ศรัทธา คือ กำลังใจ
กำลังใจ คือ ศรัทธา

สรรพชีวิตมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยจางหายไป นั่นคือศรัทธา ศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น บรรพบุรุษรุ่นลูก หลาน เหลน เป็นการสืบเนื่องของความดีงามอันมีพุทธคติ เป็นหลักยึดเหนี่ยว หน่วงนำไปสู่การกระทำดีและต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติธรรม ทบทวน ศึกษา ค้นหาสัจจะธรรม อันไปสู่ธรรมะคติ  ธรรมดา  ธรรมชาติ ด้วยความเข้าใจเข้าถึงจนเกิดเป็นสุขคติ

ชัชวาล รอดคลองตัน หนุ่มผู้มากความสามารถได้สืบเนื่องสิ่งนี้จากตา ยาย พ่อและแม่ ครอบครัวรอดคลองตันผู้มีอัธยาศัยต่อธรรมนองคลองธรรมของพระพุทธศาสนา ภาพของวัด สถาปัตยกรรม ประตู แสงเงาอันขับมันวาว แสงประทีป ที่ถูกจุดขึ้นเพื่อสักการบูชา ต่อรูปเคารพ เป็นภาพอันเกิดจากการได้รู้ ได้เห็น ได้จดจำความงามอันบริสุทธิ์ ซึมซับผ่านกาลเวลา จนมาสู่วัยหนุ่มฉกรรจ์ ผู้เป็นผู้นำครอบครัว ภาพต่าง ๆ ในวัยเยาว์ที่สะสมมาถ่ายทอดความคิด อันเป็นนามธรรม สู่อาชีพนักวาดภาพจนมาเป็นภาพจิตรกรรมที่เป็นรูปธรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วิหาร ประตู แสงเงา ความสงบ ความเยือกเย็น ส่งถ่ายผ่านปลายพู่กัน แต่งแต้มวิจิตรบรรจง ด้วยความเชี่ยวชาญแบบเนรมิต ภาพจิตรกรรมทั้งหลายของ ชัชวาล รอดคลองตัน ได้แสดงบริบทเป็นภาพสัจจะธรรมอันมีจิต วิญญาณของผู้เห็นธรรม

ชัชวาล สามารถถ่ายทอดภาพอันเป็นอุดมคติที่ประกอบไปด้วยคติธรรม ในผลงานจิตรกรรม สีทองแสดงความศรัทธา ความมืดเป็นอวิชชา แสงสว่างที่สาดส่อง แสงเงาประตู ฝาผนังสะท้อน ภาพจิตรกรรมคือแสงแห่งปัญญา ภาพจิตรกรรมแสดงความศรัทธาความเพียร วิริยะของจิตรกร ภาพประตูแสงเงา สะท้อน ความเป็นตัวตนของชัชวาล ผู้รู้ซึ่งในคำตอบแห่งพุทธพรต ที่แฝงไปด้วยปรัชญา นัยยะต่าง ๆ บอกผ่านต่อไปสู่ผู้คนอื่น ๆ ผู้ใฝ่ธรรมและผู้ที่ต้องการบรรลุความหมายแห่งชีวิต

อลงกรณ์ หล่อวัฒนา (ศิลปินอิสระ)

Faith Is Hope
Hope Is Faith


All of life is born, flickers and dims. Yet, there is one thing that remains. That one thing is faith. Faith from one generation to another, from ancestors passed on to children, to grandchildren and to great grandchildren. It is a passing of goodness,and the greatness of Buddhist principles that lead to doing good, the practice of Dharma, the study and search of the truth, which leads to the understanding of Dharma, thus true happiness.

Chatchawan Rodklongtan, a man of many talents received this teaching from his grandparents and parents. The Rodklongtan family who has a disposition towards Buddhism, photographs of ecclesiastical things, architecture, doors, glossy shadows and lamp lights that have been arranged as a way to worship and give respect. These images showcase first-hand experience, memories and the beauty of purity, that have been absorbed and settled with the passage of time. They lead up to his adulthood, to when he becomes the head of his family. The various images during his youth reveal abstract thoughts that have lent a hand in his profession, which is that of a painter of concrete forms and subject matter. Temple murals, gates, tranquility and coolness are articulated with each brushstroke, coming together to produce an exquisite display of professionalism, a magical transformation captured within Chatchawan Rodklongtan’s painting, which communicates an acute awareness of the truth, that comes forth from an individual who is in tune with Dharma.

Chatchawan is able to convey idealism into images that integrate Buddhist doctrines. In his paintings, the gold color expresses faith. Darkness is ignorance, while the light that breaks through the doors of the gates that stand ajar, represent the light of knowledge. The painting conveys faith and diligence whereby the gateway is Chatchawan, an individual who is familiar with the teachings of Buddhism, deep rooted in philosophy. With this painting, he shares with others who are seeking Dharma and would like to know the significance of life.

Alongkorn Lauwatthana (Artist)

 

ผลงานศิลปะที่ผมชื่นชอบนอกจากจะเป็นผลงานภาพนู้ดแล้ว ผลงานในรูปแบบไทยประเพณีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชม ไม่แพ้กัน  เมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อน ผมได้เห็นผลงานของชัชวาล รอดคลองตัน ซึ่งมีความประณีต ละเอียดอ่อนงดงาม  บานประตูสีทองอร่าม เปล่งประกาย ตัดกับพื้นหลังที่มืดดำ ทำให้ผมหยุดมองภาพนั้นอยู่นาน ราวกับว่าประตูบานนั้นได้เปิดและพาผมเข้าไปรู้จักกับชัชวาล และผมก็ติดตามผลงานชัชวาลมาเรื่อย ๆ และอยากถ่ายทอดความประทับใจนี้ให้คนอื่นได้รับรู้ และรู้สึกร่วมไปกับผม ผมก็จึงชักชวนชัชวาล จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยว ภายใต้ชื่อนิทรรศการ "คติพุทธ คติธรรม : คติสุข" และผมก็เชื่อว่าหลังจากที่ทุกท่านได้ชมผลงานชุดนี้แล้วคงจะได้รับคติที่ทำให้เกิดความสุขที่แท้ได้ไม่ยาก

จตุรงค์ เก็จวินิจ
(ผู้ก่อตั้ง นัมเบอร์วัน แกลเลอรี่)


Aside from nude paintings, the artworks that I admire are traditional Thai paintings. About 2 to 3 years ago, I had the chance to see Chatchawan Rodklongton’s works, which were impressively detailed and captivating. The exquisite golden door sparkled, contrasting the pitch-black background, making such a statement, I stood looking at it for quite some time, as if that door had opened and drew me in,introducing me to Chatchawan. From that moment, I've been following his work and would like to express my admiration for his artwork, to others. Thus, I’ve invited Chatchawan to hold a solo exhibition under the name, "Principles of Buddhism and Dharma: Principles of Happiness". I believe that after viewing his work, each person will be able to take away principles that will lead to true happiness.

Jaturong Kengwinit
(The founder of Number 1 Gallery)

Back to Top
  |  Biography  |  Gallery  |  Artist' talk  |  
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)