ทักษิณาวรรต กำเนิดจากการรวมตัวของคนทำงานศิลปะ ต่างวัย ต่างสถาบัน แต่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการสรรค์สร้างผลงานศิลปะ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมัย (contemporary Thai painting) ที่มีมุมมองผูกเนื่องกับพุทธปรัชญา สื่อสะท้อนวิถีชีวิต สังคมไทย ตามกระบวนทัศน์ของแต่ละคน ด้วยเล็งเห็นว่าการนำเสนอผลงานศิลปะ ไม่เพียงแต่สะท้อนจิตวิญญาณและตัวตนของศิลปินที่มีต่อสังคมเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความจรรโลงใจแก่คนในชาติ อันจะนำไปสู่ความวิวัฒน์ทางปัญญาและความคิด เป็นเครื่องนำสังคมไปสู่ความดีงามในกาลข้างหน้าต่อไป

กลุ่มทักษิณาวรรต เริ่มแสดงผลงานครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องตามลำดับดังนี้

ครั้งที่ ๑ ทักษิณาวรรต : Thaksinawat ๒๕๔๗ : 2004 Triple Two Boutique Hotel ถนนสีลม, กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๒ ศิลป์บนเรือนไม้ : Art at Thai teak wood house ๒๕๔๘ : 2005 Eleven Gallery & Suk 11 ถนนสุขุมวิท ๑๑, กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๓ นอกเหตุเหนือผล : Besides & Beyond ๒๕๔๘ : 2005 CRC Tower, All Seasons Place ถนนวิทยุ, กรุงเทพฯ
ครั้งที่ ๔ ความทรงจำจากท้องทะเล : Memories by the sea ๒๕๔๙ : 2006 Gallery Opium พัทยา, จ.ชลบุรี

(ภาพซ้าย) สัญลักษณ์กลุ่มทักษิณาวรรต (Thaksinawat's Logo) ' ริ้วเปลวเวียนขวา ๓ สาย ' ร่างแบบ โดย ธณาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์ (ชื่อ-สกุลเดิม : บัญชา สุริยบูรพกูล)

ในสังคมชาวพุทธ เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคล หรือทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา พุทธศานิกชนจะพร้อมใจกันเดินเวียนขวา (ทักษิณาวรรต) ๓ รอบ (หมายถึง การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ๓ ประการ อันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) เพื่อแสดงความเคารพสักการะต่อสถานที่นั้น อาทิ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หรือพระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น

ทักษิณาวรรต ในความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ทักษิณาวรรต (น.) การเวียนขวา. (ว.) เวียนไปทางขวา คือเวียนเลี้ยวทางขวาอย่างเข็มนาฬิกา, ทักขิณาวัฏ ก็ว่า, ตรงข้ามกับ อุตราวรรต หรือ อุตราวัฏ (การเวียนซ้าย)
Thaksinawat (n.) meaning: clockwise; turning to the right.

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)