นิทรรศการจิตรกรรม Painting Exhibition
ภายใน-ภายนอก : Inner - Outer

โดย กฤษณะ ชวนคุณากร และ วาสนา สีสัง
by Krisana Chavanakunakorn & Wasana Srisang

ณ หอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม.
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑,

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน
จันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
Opening reception on 11 December 2008, 18.30
The exhibition will be held from 11 - 26 December 2008.

Opening hours are
Mondays - Fridays : 10.00 - 19.00,
Saturdays - Sundays : 12.00 - 18.00

นิทรรศการจิตรกรรม ภายใน-ภายนอก

เป็นนิทรรศการศิลปะที่สะท้อนศักยภาพการพัฒนา มนุษย์ จากมุมมองคนละด้านของสองจิตรกร

วาสนา สีสัง สร้างสรรค์ผลงานจากการรับสัมผัสภายนอก ผ่านกระบวนการจัดสรรรูปทรงตามวัตถุที่มองเห็น ถ่ายทอดกิจกรรมของมนุษย์ ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติในความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นแนวการดำเนินชีวิตดั้งเดิมของไทยเรา โดยมุ่งหวังที่จะปลุกเร้าคนไทย ให้สำนึกถึงคุณค่าของวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตกับธรรมชาติ ประกาศอิสระต่อลัทธิวัตถุนิยมที่กำลังครอบคลุมเมืองไทย

กฤษณะ ชวนคุณากร สร้างสรรค์ผลงานจากสัมผัสภายในจิตใจของมนุษย์ ผ่านกระบวนการขบคิด แทนค่าสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยสัญลักษณ์ ถ่ายทอดจินตภาพของอารมณ์มนุษย์ ที่อ่อนไหลไปตามลีลาแห่งกิเลส โดยมุ่งหวังที่จะใช้งานศิลปะเป็นเครื่องเตือนสติมนุษย์ ให้รู้เท่าทันต่อจิตใจฝ่ายต่ำ ประกาศอิสระต่อกิเลสที่กำลังครอบคลุมใจของตน

นิทรรศการจิตรกรรม ภายใน-ภายนอก จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสะกิดเตือนมนุษย์ ให้ยกระดับ พฤติกรรมทางกายและจิตใจ รู้จักปฏิบัติต่อตนเอง บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสมกับความเป็นมนุษย์

สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๗๕๘๙ ๑๘๐๐, ๐๘ ๔๐๗๒ ๖๑๕๕

 

Inner - Outer Painting Exhibition is the reflection of human’s ability development from different aspects of two artists.

Wasana Srisang: her works was created and shaped around human’s perception through the eyes toward its surrounding and all objects around us. It represents human in its living environment, which shows our original Thai living style in anticipating this would urge us “Thai” to see the value of our living culture that harmonise with our nature and declare ourselves free from materialism which taking over our society.

Krisana Chavanakunakorn: created his work around human’s perception through the mind, which has gone passed thinking process and substitute abstract with signs and symbols. The arts represent the abstract of human feeling and mood which obey desires and passion in anticipating us to see through our lusts and free ourselves from negative desires which taking over our mind.

Inner - Outer Painting Exhibition is aiming to use art as a tool to reflect us human, in hoping we would see though ourselves body and mind, looking after ourselves and others around us to live in harmony with nature and our environment.

For more information please call : +66 (0) 8 7589 1800, +66 (0) 8 4072 6155

 กฤษณะ ชวนคุณากร (Krisana Chavanakunakorn)
เพลิน ๑ (Be absent-minded 1), 90 x 120 cm., Acrylic on canvas.กฤษณะ ชวนคุณากร (Krisana Chavanakunakorn)
เพลิน ๒ (Be absent-minded 2), 80 x 100 cm., Drawing on canvas.กฤษณะ ชวนคุณากร (Krisana Chavanakunakorn)
เพลิน ๓ (Be absent-minded 3), 90 x 120 cm., Acrylic on canvas.

 วาสนา สีสัง (Wasana Srisang)
บ้าน ๑ (House 1), 5 1x 51 cm., Acrylic on canvasวาสนา สีสัง (Wasana Srisang)
บ้าน ๒ (House 2), 80 x 100 cm., Acrylic on canvasวาสนา สีสัง (Wasana Srisang)
วิหารพระประจำวันอาทิตย์ (The Vihara of Sunday Buddha), 51 x 51 cm., Acrylic on canvas

Back to Top
 
   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)