แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
สังคมยุคปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา ทำให้ผู้คนในซีกโลกตะวันออก มีวิถีชีวิตที่ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรม ดังเช่นจารีตประเพณีที่งดงามของไทย ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา นับวันกลับพบเห็นได้น้อยลง
       สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่วุ่นวาย เร่งเร้า รุนแรงตามกระแสทุนนิยม ผมต้องการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นสื่อภาษาอย่างหนึ่งแก่ผู้ชม อีกทั้งยังเป็นการสานต่อลมหายใจของศิลปะไทย ให้ยังคงอยู่อย่างสง่างาม และพัฒนาไปสู่ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยสอดแทรกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชนต่อไป
 
จิตรกร   สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
เกิด   ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๔, เชียงราย
ที่ทำงาน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ต.คลอกหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
ที่อยู่   'เรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์'
๒๔/๖ หมู่ ๑๑ ถ.เลียบคลอง ๑๑ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐
โทร.   ๐ ๒๕๔๙ ๓๒๗๘
มือถือ   ๐๘ ๑๙๘๙ ๘๓๐๕
โทรสาร   ๐ ๒๕๗๗ ๕๐๒๒
อีเมล   jintanakarn.suwat@gmail.com
การศึกษา  

ปวช. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาวิจิตรศิลป์, เชียงราย
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง, กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปกรรม (เกียรตินิยมอันดับ ๑) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี, ปทุมธานี
ปริญญาโท ศป.ม. (ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขาทัศนศิลป์ รุ่นที่ ๑, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯรางวัลเกียรติยศ
๒๕๒๙   รางวัลโล่เกียรติยศอันดับ ๓ 'โปสเตอร์ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดอาเซี่ยน'
'๒๙-'๓๐   นักเรียนตัวอย่าง กรมอาชีวศึกษา
๒๕๓๐   รางวัลที่ ๑ 'ประกวดประดิษฐ์ภาพจากดวงตราไปรษณียากร' โดย การสื่อสารแห่งประเทศไทย
๒๕๓๑   รางวัลเกียรติยศเหรียญบรอนซ์ 'ศิลปะเด็กนานาชาติ' จากประเทศตุรกี
๒๕๓๒   รางวัลที่ ๑ 'ออกแบบของที่ระลึก จ.เชียงราย' โดย สำนักงานจังหวัดเชียงราย
๒๕๓๕   ได้รับเลือกเข้ารับทุน 'สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์' ณ วังปลายเนิน กรุงเทพฯ
๒๕๓๖   รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง 'จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๑๗' โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
รางวัลที่ ๑ 'โปสเตอร์รณรงค์ป้องกันยาเสพติด' โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒๕๔๑   ศิษย์แผ่นทอง คณะศิลปประจำชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตเพาะช่าง
๒๕๔๒   รางวัลชนะการประกวดภาพร่างต้นแบบ 'ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ' ขยายใหญ่ติดตั้ง ณ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ
๒๕๔๓   รางวัลโล่ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น สาขาศิลปกรรม 'งานราชมงคลวิชาการ'
๒๕๔๔   รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๒๕ โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
ได้รับเชิญจาก สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ แสดงภาพเขียนชุด 'ภาพแห่งการลี้ภัยในประเทศไทย' ณ วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
๒๕๔๕   รางวัลโล่ผลงานสร้างสรรค์ที่ควรยกย่อง สาขาศิลปกรรม 'งานราชมงคลวิชาการ'


ผลงานที่ภาคภูมิใจ
๒๕๔๐   ได้เขียนภาพถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทูลเกล้าฯ ถวายโดย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ
ได้เขียนภาพถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วังปลายเนิน กรุงเทพฯ
ได้เขียนภาพถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพฯ
๒๕๔๔   ริเริ่มโครงการนิทรรศการศิลปกรรม 'ภาพปริศนาธรรม เพื่อโรงมหรสพทางวิญญาณ ตามรอยพุทธทาสภิกขุ เป็นธรรมสมโภช ๙๐ ปี พระธรรมโกศาจารย์' ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี


การแสดงผลงานครั้งสำคัญ
๒๕๓๑   แสดง 'นิทรรศการศิลปะเด็กนานาชาติ' ณ ประเทศตุรกี
๒๕๓๙   ร่วมแสดง 'จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ' จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
๒๕๔๐   ร่วมแสดงผลงาน 'กลุ่ม ๖' ครั้งที่ ๓ 'ดูทิวทัศน์ทะเล' ณ หอศิลป์เพาะช่าง กรุงเทพฯ
แสดงผลงานคู่ ชุด 'จิตรกรรมไทย ๒ จิตวิญญาณ' ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
๒๕๔๒   ร่วมแสดงงานภาพร่างต้นแบบ 'ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ' ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
๒๕๔๖   แสดงผลงานร่วมกับศิลปินอาเซี่ยน ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๕๔๙   ร่วมแสดงนิทรรศการ ๑๐๐ รูปร้อยกวี ๑๐๐ ปี พุทธทาส
๒๕๕๐   แสดงผลงานร่วมกับศิลปินจีน ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย ยวี่ซี นอร์มอล มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๕๕๑   ร่วมแสดงนิทรรศการ 'พลังศิลป์' เนื่องในวาระเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ และเปิดหอศิลป์เอมเจริญ
๒๕๕๒   นิทรรศการ 'ศิลปินนานาชาติ อาร์ตเวิร์คช็อป'  จังหวัดเชียงราย
ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ในงานศิลปะนานาชาติ 'Florence Biennale' ณ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
๒๕๕๓   ร่วมแสดงผลงานศิลปะ 'ล้านนา : สิบสองปันนา' มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการเดี่ยว
๒๕๓๗   ชุด 'พุทธลีลาในจินตนาการ' ณ หอศิลป์อหิงสา จ.เชียงราย
๒๕๔๕   ชุด 'สุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ' ณ ๙ Art แกลเลอรี่ จ.เชียงราย
๒๕๔๖   ชุด 'พุทธปรัชญา : พุทธานุภาพ' ณ อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
๒๕๕๐   ชุด 'ธรรมปรัชญา : เทวานุภาพ' ณ นัมเบอร์ ๑ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
๒๕๕๒   ชุด 'จินตนาการแห่งสรวงสวรรค์' ณ หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ
Artist   Suwat Saenkattiyarat
Born   13 November 1971, Chiangrai.
Office   Lecturer of Faculty of Fine & Applied Arts, Rajamankala University of Technology Thanyaburi, Klong 6, Thanyaburi, Pathum thani, Thailand 12110
Address   'Saenkattiyarat's Art house'
24/6 Klong 11, Nong Sam-wang, Nong sua, Pathum thani, Thailand 12170
Phone   +66 (0) 2 549 3278
Mobile   +66 (0) 8 1989 8305
Fax   +66 (0) 2 577 5022
Email   jintanakarn.suwat@gmail.com
Education   Certificate (Visual Arts), Chiangrai Vocational College, Chiangrai.
Diploma, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Pohchang Campus, Bangkok.
BFA. (Bachelor of Fine Arts : 1st Class Honours : Traditional Thai painting), Faculty of Fine & Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum thani.
MFA. (Master of Fine Arts : Visual Arts), Srinakharinwirot University, Prasarnmitr, Bangkok.


Award & Honour

2001
  1st prize (Gold Medal), The 25th Bua Luang Exhibition of paintings, Bangkok.
Honorary Prize, Best Ceative Art of Fine Arts, Rajamangala Scholastic Exhibition.
2000   Excellent Creative Art of Fine Arts, Rajamangala Scholastic Exhibition.
1999   Original Art sketching Design Prize, the art exhibited at a city hall of Srisaket province, Thailand, to Celebrate The Auspicious Occasion of His Majesty The King's 6th Cycle Birthday Anniversary.

1993
  3rd prize (Bronze Medal), The 17th Bua Luang Exhibition of paintings, Bangkok.
1st prize, Anti Drugs Campaign's designing poster contest, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani.
1992   Scholarship student by HRH Prince Narisara Nuvadtivongs Foundation at Plai-neon Palace, Bangkok.

1989
  1st prize, Souvenir Design Contest, Chiangrai Provincial Office.
1988   Bronze Medal prize, International Children art exhibition, Turkey.

1987
 

1st prize, Creating Picture from Postage Stamps' Contest, Communication Authority of Thailand.

1986-87   Modal student by the Department of Vocational Education.

1986
  3rd prize, Asian Anti Drugs Campaign's poster designing contest.


Honorary Masterpiece
2001   Founded the project of Fine Arts Exhibition of Dharma puzzles for the Theatre of the Spiritual Entertainment by following the Buddhadasa Bhikkhu for Panyananda Bhikkhu 90 years celebration at Wat Panyanadaram, Pathum thani.

1997

  Presented 2 paintings for His Majesty the King Bhumibhon Adulyadej (Rama IX) and Her Majesty the Queen Sirikit.
Presented 1 painting for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn at Plai-neon Palace, Bangkok.
Presented 1 painting for HRH Princess Soamsavali Kitiyakara at Hilton Hotel, Bangkok.


Selected Exhibition
2010  

The Painting Collection of artists from Xishuangbanna in China and Thailand Art exhibition at Yunnan, People's Republic of China.

2009   Florence Biennale, International Art exhibition at Florence, Italy.
Art Workshop, International Artists Art exhibiton at Chiangrai.
2008   The Art power Art exhibition at Emjaroen gallery, Kanchanaburi.
2007   Art exhibition at Yuxi Normal University Gallery, People's Republic of China, (joint with Chinese artists).
2006   100 images 100 poems 100 years of Buddhadasa Art exhibition by 100 Thai artists at Naresuan University Art Galley, Phitsanulok.
2003   Art exhibition at Hangzhou city, People's Republic of China, (joint with Asian artists).

2001
  The 25th Bua Luang Exhibition of paintings, Bangkok.
2000   Rajamangala Scholastic Exhibition (Creative Art of Fine Arts) at Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

1997
  3rd The Six's Art exhibition at Pohchang Art Center, Bangkok.
Two souls and milds in Thai painting' duo Art exhibition at Montien Riverside Hotel, Bangkok.
1988   International Children Art exhibition, Turkey.

Solo Exhibition
2009   Image of Heavenly Realm, Jamjuree Art Gallery, Bangkok.
2007   Dharma Philosophy : The Divine Power, at Number 1 Gallery, Silom road, Bangkok.
2003   Buddhist Philosophy : The Buddha's Power, Aterlier Art Gallery, Bangkok.
2002   Aestheticism of Spiritual, 9 Art Gallery, Chiangrai.
1994   The imagination of Buddha, Ahimsa art gallery, Chiangrai.
  |  Biography  |  Gallery  |  Artist' talk  |  
   
  Copyright © 2007-2014 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)