จินตลีลาในพิธีเปิดนิทรรศการ (แสดงสัญลักษณ์เหตุแห่งทุกข์ คือ ขันธ์ ๕ โลกธรรม ๘ และหนทางสู่การดับทุกข์ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘)

ความหมายของสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา ในการแสดงจินตลีลา ในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ทักษิณาวรรต
๑. นักแสดงชาย - หญิงทั้ง ๕ คน แทน ขันธ์ ๕
     ขันธ์ แปลว่า กอง กายกับใจของคนเรานี้ แบ่งออกเป็น ๕ กอง คือ
     
๑. รูป (Corporality) ที่ประชุมของธาตุทั้ง ๖ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ)
         ซึ่ง เห็นได้ด้วยตาบ้าง และเห็นไม่ได้ด้วยตาบ้าง
     ๒.
เวทนา (Feeling/sensation) ความรู้สึกสุขทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์
     ๓. สัญญา (Perception) ความจำได้หมายรู้
     ๔. สังขาร (Mental formations/Volitional Activities) ความคิดปรุงแต่ง สิ่งที่แต่งให้จิตดีบ้างชั่วบ้าง ไม่ดีบ้างไม่ชั่วบ้าง
     ๕. วิญญาณ (Consciousness) เครื่องรับรู้อารมณ์ทั้ง ๕ ผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (มโน)

๒. เทียนไฟที่กลางบ่อน้ำพุทั้ง ๘ ดวง แทน โลกธรรม ๘
     ๑. สุข (Happiness)
     ๒. ทุกข์ (Sadness)
     ๓. สรรเสริญ (Praise)
     ๔. นินทา (Gossip)
     ๕. มีลาภ (Good fortune)
     ๖. เสื่อมลาภ (Unfortune)
     ๗. มียศ (Noble)
     ๘. เสื่อมยศ (Lost)

๓. เทียนไฟที่ตั้งในสวนด้านซ้าย ๔ ดวง ด้านขวา ๔ ดวง แทน อริยมรรคมีองค์ ๘ (หนทางดับทุกข์ทั้ง ๘)
     ๑. สัมมาทิฐิ (คิดชอบ : right view or tight understanding)
     ๒. สัมมาสังกับโป (ดำริชอบ : right thought)
     ๓. สัมมาวาจา (วาจาชอบ : right speech)
     ๔. สัมมาอาชีโว (อาชีพชอบ : right livelihood)
     ๕. สัมมาวายาโม (พยายามชอบ : right effort)
     ๖. สัมมากัมมันโต (กระทำชอบ : right action)
     ๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ : right mindfulness)
     ๘. สัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ : right concentration)

 

   
  Copyright © 2007-2013 Thaksinawat.com  All rights reserved.  Create & Maintained by JitdraThanee.com  (best viewed :1024x768 pixels)